(1)
กาญจนพันธุ์ เ. .; ศรีเมือง ธ. ผลของการฝึกโปรแกรม RememnoPT ที่มีต่อดัชนีมวลกายในกลุ่มที่มีสภาวะน้ำหนักเกิน. SPSC_Network 2022, 2, 1-8.