(1)
ปาโส ป.; พลเยี่ยม พ.; ถนอมเมฆ อ.; สารกุล ก.; ชูเวช พ. ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทางที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา และความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย. SPSC_Network 2022, 2, 41-53.