(1)
ชัยดี ป.; โพธิ์กลาง พ.; ศรีเมือง ธ. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอดอาหารเป็นพัก ๆ 16/8 ของนักศึกษาหญิง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. SPSC_Network 2023, 2, 12-23.