(1)
สายทอง อ.; นันทสิงห์ ว.; พรมชุลี ธ.; สัมพันธ์พงษ์ ป.; ลินไธสง อ.; ประทุมทอง ช.; Saitong, W. ความเครียด และคุณภาพชีวิตในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. SPSC_Network 2023, 2, 39-49.