(1)
แสงสุวรรณ ภ.; แสนศรี เ.; ไกรเพ็ชร อ.; พุทธิชน ก.; เพ็งสีแสง ธ. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ. SPSC_Network 2023, 2, 32-41.