พานเพ็ง ย.; ป้องกัน ป.; บุญประโคน ก.; ปัญญาคำ อ. ประสิทธิผลของการฝึกโยคะอาสนะและการฝึกบอดี้ฟังชันนอล ที่มีต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นหญิงที่มีน้ำหนักเกิน. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 13–28, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/141. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.