จั่นมา ม.; สุนทราลักษณ์ เ. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 21–31, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/1421. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.