โสประเสริฐ ศ. .; ครรชิตนฤนาถ ส. .; ผลลำเจียก ค. .; มุ่งห้วยกลาง ธ. .; ประจงใจ ว. .; บังเมฆ ณ. . ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของผู้สูงอายุในชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ 1. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 41–50, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/2255. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.