งามโยธา อ. .; ศรีเมือง ธ. การพัฒนาทักษะที่มีผลต่อความแม่นยำการยิงประตูด้วยหลังเท้าของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 52–60, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/414. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.