ดวงมณี ป. การจัดการรายกรณีโรคจากการทำงาน โรคเอ็นอักเสบข้อศอกด้านนอก ของบุคลากรหน่วยงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 27–40, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/460. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.