ปาโส ป.; พลเยี่ยม พ.; ถนอมเมฆ อ.; สารกุล ก.; ชูเวช พ. ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทางที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา และความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย . วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 41–53, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/556. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.