ชัยดี ป.; โพธิ์กลาง พ.; ศรีเมือง ธ. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอดอาหารเป็นพัก ๆ 16/8 ของนักศึกษาหญิง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 12–23, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/630. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.