สายทอง อ.; นันทสิงห์ ว.; พรมชุลี ธ.; สัมพันธ์พงษ์ ป.; ลินไธสง อ.; ประทุมทอง ช.; SAITONG, W. ความเครียด และคุณภาพชีวิตในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 39–49, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/839. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.