แสงสุวรรณ ภ.; แสนศรี เ.; ไกรเพ็ชร อ.; พุทธิชน ก.; เพ็งสีแสง ธ. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 32–41, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/919. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.