พานเพ็ง ยรรยงค์, ป้องกัน ปรียาวัลย์, บุญประโคน กวิน, และ ปัญญาคำ อาทิตย์. 2022. “ประสิทธิผลของการฝึกโยคะอาสนะและการฝึกบอดี้ฟังชันนอล ที่มีต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นหญิงที่มีน้ำหนักเกิน”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 1 (1):13-28. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/141.