จั่นมา มนตรี, และ สุนทราลักษณ์ เสาวลักษณ์. 2023. “พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 (4):21-31. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/1421.