โสประเสริฐ ศตวรรษ, ครรชิตนฤนาถ สุวเนตร, ผลลำเจียก คเชนทร์, มุ่งห้วยกลาง ธงชัย, ประจงใจ วรเมธ, และ บังเมฆ ณัฐธิดา. 2024. “ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของผู้สูงอายุในชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ 1”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 3 (2):41-50. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/2255.