งามโยธา อภิสิทธิ์, และ ศรีเมือง ธนวรรณพร. 2022. “การพัฒนาทักษะที่มีผลต่อความแม่นยำการยิงประตูด้วยหลังเท้าของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 1 (3):52-60. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/414.