กาญจนพันธุ์ เมธี, และ ศรีเมือง ธนวรรณพร. 2022. “ผลของการฝึกโปรแกรม RememnoPT ที่มีต่อดัชนีมวลกายในกลุ่มที่มีสภาวะน้ำหนักเกิน”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 (1):1-8. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/415.