ปาโส ปริวัตร, พลเยี่ยม พรภิมล, ถนอมเมฆ อรัทยา, สารกุล กฤษธชัย, และ ชูเวช พนิดา. 2022. “ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทางที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา และความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 (1):41-53. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/556.