เจริญผิว จิตรษฎาภรณ์, มุขะกัง จตุรภัทร, หวาดเปีย พีรวัฒน์, และ ศรีเมือง ธนวรรณพร. 2023. “แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 (4):53-62. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/625.