ชัยดี ปานประดับ, โพธิ์กลาง พัชรา, และ ศรีเมือง ธนวรรณพร. 2023. “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอดอาหารเป็นพัก ๆ 16/8 ของนักศึกษาหญิง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 (2):12-23. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/630.