สายทอง อธิวัฒน์, นันทสิงห์ วารี, พรมชุลี ธนิตา, สัมพันธ์พงษ์ ประภัสสร, ลินไธสง อุทัยทิพย์, ประทุมทอง ชัชพงศ์, และ Wanida Saitong. 2023. “ความเครียด และคุณภาพชีวิตในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 (3):39-49. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/839.