แสงสุวรรณ ภูธเนศ, แสนศรี เจนจิรา, ไกรเพ็ชร อุลัยวรรณ, พุทธิชน กิตติยา, และ เพ็งสีแสง ธรรญญพร. 2023. “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 (4):32-41. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/919.