[1]
จั่นมา ม. และ สุนทราลักษณ์ เ., “พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร”, SPSC_Network, ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 21–31, ก.ค. 2023.