[1]
โสประเสริฐ ศ. ., ครรชิตนฤนาถ ส. ., ผลลำเจียก ค. ., มุ่งห้วยกลาง ธ. ., ประจงใจ ว. ., และ บังเมฆ ณ. ., “ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของผู้สูงอายุในชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ 1”, SPSC_Network, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 41–50, มี.ค. 2024.