[1]
งามโยธา อ. . และ ศรีเมือง ธ., “การพัฒนาทักษะที่มีผลต่อความแม่นยำการยิงประตูด้วยหลังเท้าของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด”, SPSC_Network, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 52–60, ต.ค. 2022.