[1]
กาญจนพันธุ์ เ. . และ ศรีเมือง ธ., “ผลของการฝึกโปรแกรม RememnoPT ที่มีต่อดัชนีมวลกายในกลุ่มที่มีสภาวะน้ำหนักเกิน”, SPSC_Network, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1–8, ต.ค. 2022.