[1]
ปาโส ป., พลเยี่ยม พ., ถนอมเมฆ อ., สารกุล ก., และ ชูเวช พ., “ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทางที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา และความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ”, SPSC_Network, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 41–53, ธ.ค. 2022.