[1]
ชัยดี ป., โพธิ์กลาง พ., และ ศรีเมือง ธ., “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอดอาหารเป็นพัก ๆ 16/8 ของนักศึกษาหญิง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”, SPSC_Network, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 12–23, ก.พ. 2023.