[1]
สายทอง อ., “ความเครียด และคุณภาพชีวิตในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”, SPSC_Network, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 39–49, มี.ค. 2023.