[1]
แสงสุวรรณ ภ., แสนศรี เ., ไกรเพ็ชร อ., พุทธิชน ก., และ เพ็งสีแสง ธ., “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ”, SPSC_Network, ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 32–41, ก.ค. 2023.