พานเพ็ง ย., ป้องกัน ป., บุญประโคน ก., และ ปัญญาคำ อ. “ประสิทธิผลของการฝึกโยคะอาสนะและการฝึกบอดี้ฟังชันนอล ที่มีต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นหญิงที่มีน้ำหนักเกิน”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 13-28, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/141.