จั่นมา ม., และ สุนทราลักษณ์ เ. “พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2023, น. 21-31, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/1421.