โสประเสริฐ ศ. ., ครรชิตนฤนาถ ส. ., ผลลำเจียก ค. ., มุ่งห้วยกลาง ธ. ., ประจงใจ ว. ., และ บังเมฆ ณ. . “ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของผู้สูงอายุในชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ 1”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 3, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, น. 41-50, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/2255.