งามโยธา อ. ., และ ศรีเมือง ธ. “การพัฒนาทักษะที่มีผลต่อความแม่นยำการยิงประตูด้วยหลังเท้าของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 1, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2022, น. 52-60, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/414.