กาญจนพันธุ์ เ. ., และ ศรีเมือง ธ. “ผลของการฝึกโปรแกรม RememnoPT ที่มีต่อดัชนีมวลกายในกลุ่มที่มีสภาวะน้ำหนักเกิน”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 2, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2022, น. 1-8, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/415.