ปาโส ป., พลเยี่ยม พ., ถนอมเมฆ อ., สารกุล ก., และ ชูเวช พ. “ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทางที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา และความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 41-53, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/556.