เจริญผิว จ., มุขะกัง จ., หวาดเปีย พ., และ ศรีเมือง ธ. “แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2023, น. 53-62, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/625.