ชัยดี ป., โพธิ์กลาง พ., และ ศรีเมือง ธ. “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอดอาหารเป็นพัก ๆ 16/8 ของนักศึกษาหญิง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, น. 12-23, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/630.