สายทอง อ., นันทสิงห์ ว., พรมชุลี ธ., สัมพันธ์พงษ์ ป., ลินไธสง อ., ประทุมทอง ช., และ W. Saitong. “ความเครียด และคุณภาพชีวิตในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 2, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, น. 39-49, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/839.