แสงสุวรรณ ภ., แสนศรี เ., ไกรเพ็ชร อ., พุทธิชน ก., และ เพ็งสีแสง ธ. “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ปี 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2023, น. 32-41, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/919.