[1]
ศรีเมฆารัตน์ น. และ พานเมือง ส. 2023. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 8, 1 (เม.ย. 2023), 1–11.