[1]
ธีระโชติ ช. 2023. การดูแลผู้ป่วย Trigeminal neuralgia โดยใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์: กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 8, 2 (ส.ค. 2023), 169–174.