[1]
บุญยืน ส. 2023. กระบวนการจัดการ Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์). วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 8, 2 (ส.ค. 2023), 500–508.