[1]
วงศ์แสน อ. 2023. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องที่บ้าน : กรณ๊ศึกษา 2 ราย . วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 8, 2 (ส.ค. 2023), 574–581.