[1]
นักพิณพาทย์ พ. และ หลงสวาสดิ์ ร. 2024. การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา 2 ราย . วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 9, 1 (ก.พ. 2024), 17–26.