[1]
จึงธนาวิวัฒน์ พ. 2022. การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 7, 1 (พ.ย. 2022), 52–60.