[1]
นีละพันธ์ ส. 2022. การประเมินผลการจัดตั้ง Community Isolation ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 7, 2 (พ.ย. 2022), 59–68.