[1]
ไชยนา ส. 2022. ประสิทธิผลการดาเนินงานโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 7, 2 (พ.ย. 2022), 117–126.